گاز آمونیاکی هنردوست

گاز آمونیاکی مخصوص سردخانه های صنعتی

سردخانه ها فضایی با دمای پایین را برای حفظ و نگهداری مواد مختلف از جمله مواد غذایی و دارویی فراهم می کنند. اساس کار سردخانه ها مبتنی بر قوانین بنیادی ترمودینامیک است و درواقع گرمای محیط سردخانه به سیالی خارجی داده می شود و گرمای سیال نیز در مرحله بعد به محیط داده می شود. به این ترتیب به طور پیوسته گرما از محیط سردخانه خارج شده و دمای محیط سردخانه در محدوده مورد نظر ثابت می شود.

همانطور که می توان حدس زد، انتخاب سیال مبرد اهمیت زیادی در حفظ کارایی و راندمان سردخانه دارد. خصوصیات و ویژگی های انتقال حرارتی و فیزیکی و شیمیایی سیال مبرد به طور مستقیم بر روی راندمان سردخانه تاثیر می گذارد و به همین دلیل باید از سیال هایی با بهترین خصوصیات تبادل حرارت استفاده کرد. گاز آمونیاکی سیالی با خصوصیات انتقال حرارت عالی است که به صورت مکرر در سردخانه ها استفاده می شود.