انواع کمپرسور اسکرو بیتزر

کمپرسور اسکرو بیتزر در سری های متنوعی همچون CHS، HSK، HSKB، OSK، OSNA و … تولید می شود. هر یک از این محصولات کاربرد خاص خود را دارند. این کمپرسورها به دو شکل هواخنک و آب خنک هستند.