چیلر

چیلر یکی از دستگاه های پرکاربرد در صنایع و منازل است. در قدیم برای ایجاد سرما یخ و برف را در محفظه های مخصوصی نگهداری می کردند. حدوداً 200 سال پیش مایکل فارادِی با انجام یکسری آزمایش ها، مبنایی برای کار ماشین های جذبی ارائه داد. در انگلستان نخستین ماشین تبرید دستی براساس این مبنا تحولی در صنعت تبرید ایجاد کرد. سپس ارائۀ سیکل جذبی با استفاده از آمونیاک توسط فردیناند کاره مبنای اولین چیلر های جذبی شد.