چیلر تراکمی آب خنک و ویژگیهای آن_هنردوست

چیلر تراکمی آب خنک، یکی از انواع چیلرهای تراکمی است که برای ایجاد برودت، انرژی الکتریکی مصرف می کند. انرژی الکتریکی درون کمپرسور مصرف می شود. در چیلرهای تراکمی وظیفۀ کمپرسور متراکم کردن گاز است.