پرشر سوئیچ دانفوس و ویژگیهای آن_هنردوست

پرشر سوئیچ دانفوس یکی از قطعاتی است که برای امنیت بیشتر، در سیستم های شامل کمپرسور نصب می شود. همانطور که از نام این قطعه پیداست برای تنظیم فشار به کار می رود، یعنی اگر به هر علت فشار گاز موجود در سیستم بیشتر یا کمتر از حد مجاز شود؛ پرشر سوئیچ وارد عمل می شود تا اتفاق خطرناکی رخ ندهد.