انواع فیلتر ساکشن کستل_هنردوست

فیلتر ساکشن کستل یک قطعه ضروری و اساسی در سیستم های تبرید به شمار می آید. این نوع فیلتر قادر است با جذب رطوبت و حذف مواد خارجی از سیستم تبرید به خوبی محافظت کند. فیلتر ساکشن دارای یک هسته تعویض پذیر بوده که قادر است مواد خارجی همچون روغن، خاک، اسید و رطوبت را از مبرد بگیرد.