انواع فیلتر درایر_هنردوست

فیلتر درایر یکی از قطعات مهم و اساسی سیستم گردش سیال است. در یک سیستم یخچالی یا حرارتی، سیال مورد نظر باید در یک خط لوله بسسته بدون مشکل بچرخد. سیال مبرد باید در طول زمان سالم باقی بماند و خصوصیات خود را از دست ندهد. حفاظت از این سیال ها و حفظ خلوص آن ها با استفاده از دستگاه های مختلفی انجام می شود که فیلتر درایر یکی از آن ها است.