فیلتر درایر کستل جهت حذف اسید و رطوبت از مبرد در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع فیلتر درایر بهترین وسیله جهت جذب مواد نامطلوب سیکل تبرید به شمار می آید. این نوع فیلتر دارای سازگاری بالا با مبردهای HFO، CO2، HCFC و  HFCاست. فیلتر درایر اغلب برای کاربردهایی که به رطوبت زدایی و اسیدزدایی نیاز دارند، مورد استفاده قرار می گیرد.