درب سردخانه سابدور و مشخصات آن_هنردوست

درب سردخانه سابدور یکی از اجزای مهم هر سردخانه است. انتخاب درب سردخانه براساس نوع سردخانه تعیین می شود. درب سردخانه بر میزان مصرف انرژی سردخانه بسیار موثر است. به عبارت دیگر افزایش تعداد باز و بسته شدن درب سردخانه بر افزایش میزان مصرف انرژی سردخانه موثر می باشد. افزایش نفوذ هوای خارج به محیط داخل کارکرد سیستم تبرید را افزایش می دهد. در واقع استفاده از درب سردخانه استاندارد سبب بهینه  مصرف انرژی توسط سردخانه می شود.