نقشه سردخانه صنعتی 4_هنردوست

طراحی نقشه سردخانه صنعتی توسط هنردوست

شرکت هنردوست به طراحی انواع نقشه سردخانه صنعتی و اجرای آن می پردازد.

سیستمی که در ساخت سردخانه صنعتی در نظر گرفته می شود سیستم کنترل میزان رطوبت است در صورتی که رطوبت محیط برای محصولات کشاورزی مانند میوه ها به طور مناسب تنظیم نشده باشد سبب چروک شدن سطح میوه ها و افت کیفیت آنها می شود.

از این رو در صورتی که رطوبت محیط کاهش پیدا نماینده سنسور اندازه گیری رطوبت به طور اتوماتیک فعال شده و میزان رطوبت را به طور مداوم اندازه گیری می نماید.

در صورت کم شدن رطوبت محیط نازلهای پخش بخار آب در محیط فعال می شوند و بخار آب را به طور مناسب در محیط پخش می کنند.

دمای اتاقک ها نیز در یک درجه معین و به طور ثابت حفظ خواهد شد اما در صورتی که تنظیمات دمایی نیاز به کاهش یا افزایش داشته باشند از دمنده های فعال شده برای تنظیم دما استفاده می شود.

بخار آب در داخل سردخانه سبب ایجاد برفک هایی بر روی شبکه اواپراتور خواهد شد که توسط المنت های طراحی شده متخصصین گروه هنردوست این برفک ها به طور کامل آب می شوند و از بین می رود.